СУ "Св. П. Хилендарски"

град Дупница

 • RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtube
А л г о р и т ъ м за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в СУ „Св. Паисий Хилендарски“,  град Дупница
М е х а н и з ъ м за противодействие на тормоза и насилието в СУ “Св. Паисий Хилендарски“- град Дупница
П р о г р а м а за подкрепа на личностно развитие на учениците в СУ ,,Св. Паисий Хилендарски”, град Дупница за учебната   2017/2018 година
Училищна програма за часовете, които не се водят от учители – специалисти по време на заместване на отсъстващ учител по мярка „Без свободен час“
Система за поощрения и награди на учениците с изявени дарби и постижения в образователната дейност
Правила за квалификационна дейност
Програма за работа с родители
Единни училищни правила за справяне с училищния тормоз между учениците в СУ “Св. Паисий Хилендарски“ – град Дупница
Харта на клиента
Вътрешни правила за предоставяне на административни услуги в СУ „Св. Паисий Хилендарски“
АНКЕТНА КАРТА за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услугив СУ “Св. Паисий Хилендарски“ гр. Дупница
Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2017/2018 година
Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд за  2017/2018 учебна година
Етичен кодекс
План за работа на педагогическия съвет за учебната 2017/2018 година
План за дейностите по безопасност на движението
за учебната 2017/2018 година
План за квалификация на педагогическите специалисти в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ през учебната 2016/2017 година
Мерки за повишаване на качеството на образованието
Годишен план за учебната 2017/2018 година
Правилник за устройство и дейността на училището за учебната 2017/2018 година
План за дейността на училищен координационен съвет
за справяне с насилието
Училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2017/2018 година
Спортен календар за учебната 2016/2017 година
Стратегия за развитие на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ за периода 2016-2020 г.
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ на мерките по Стратегията за развитие на СУ ”Св. Паисий Хилендарски”, град Дупница
за периода 2016-2020 г.
План за честване на важни дати и събития през учебната 2017/2018 година
Училищен план за действие през 2017-2018 година в изпълнение на националната програма за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020)
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи  (2016 – 2020)
Разпределение на класните стаи за гимназиален етап за І срок на  2017/2018 учебна година
Разпределение на класните стаи по чужди езици  за прогимназиален етап за І срок на 2017/2018 учебна година
График за използване на компютърните кабинети за ІІ срок на учебна 2017/2018  учебна година
График за консултации и допълнителна работа с учениците от І до   ХІІ клас за учебната 2017/2018 година – ІIсрок
График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация за учебната 2017/2018 година- IІ срок
График за провеждане на часовете по СИП/ ФУЧ за учебната 2017/2018 година – IІ срок
График за провеждане на часовете по БД на учениците от начален етап за учебната 2017/2018 година – IІ срок
График за провеждане на часовете по по БД на учениците от V до VІІІ клас за учебната 2017/2018 година – ІI срок
График за писмените работи за учениците  – ІI срок-2017/2018 г.
График за учебното време
График за учебните занятия на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ за учебната 2017/2018 година
Дневен режим на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ за учебната 2017/2018 година
 Училищен учебен план за І а клас
Училищен учебен план за І б клас
Училищен учебен план за І  в клас
Училищен учебен план за І г клас
Училищен учебен план за ІІ а клас
Училищен учебен план за ІІ б клас
Учебен план за ІІ в клас
Училищен учебен план за ІІ г клас
Училищен учебен план за ІІ д клас
Училищен учебен план за V а клас
Училищен учебен план за V б клас
Училищен учебен план за V в клас
Училищен учебен план за V г клас
Училищен учебен план за VІ а клас
Училищен учебен план за VІ б клас
Училищен учебен план за VІ в клас
Училищен учебен план за VІ г клас
Училищен учебен план за VІІІ а клас
Училищен учебен план за VІІІ б клас

Приятели

 • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
 • Domain name search and availability check by PCNames.com.
 • Website and logo design contests at DesignContest.net.
 • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.