• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube
Правила за предоставяне на обществена информация по ЗДОИ
Правилник за устройство и дейност на училището за учебната 2019/2020 година
Правила за квалификационна дейност
План за квалификация на педагогическите специалисти в СЕУ „СВ. Паисий Хилендарски“, Дупница през учебната 2019/2020 година
Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2019/2020 година
Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд за  2019/2020 учебна година
Етичен кодекс
Мерки за повишаване на качеството на образованието
Годишен план за учебната 2019/2020 година
План за работа на педагогическия съвет за учебната 2019/2020 година
План за дейността на училищен координационен съвет
за справяне с насилието
Спортен календар за учебната 2019/2020 година
План за честване на важни дати и събития  през учебната 2019/2020 година
Стратегия за развитие на СEУ „Св. Паисий Хилендарски“ за периода 2016-2020 г.
План за действие по Стратегията за развитие на СEУ „Св. Паисий Хилендарски“ за периода 2016-2020 г.
Училищен план за действие през 2017-2018 година в изпълнение на националната програма за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020)
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи  (2016 – 2020)
Училищна  план програма за работа по проект „Училища за здраве в Европа“
Класни стаи за І срок на 2019/2020 учебна година
Разпределение на класните стаи за І срок на 2019/2020 учебна година
График за ползване на компютърните кабинети
I срок – учебна 2019/2020 г.
График за консултации и допълнителна работа с учениците от І до   ХІІ клас за учебната 2019/20120 година – Ісрок
График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация за учебната 2019/2020 година- I срок
График за провеждане на часовете по СИП/ ФУЧ за учебната 2019/2020 година – I срок
График за провеждане на часовете по БД на учениците от начален етап за учебната 2019/2020 година – І срок
График за провеждане на часовете по по БД на учениците от V до VІІІ клас за учебната 2019/2020 година – І срок
График за писмените работи за учениците  – І срок-2019/2020г.
График за учебното време
Дневен режим
График за учебните занятия за учебна 2019/2020 година
Система от символи на качествените показатели за определяне степента на постигане на очакваните резултати от обучението на учениците, оценявани по Наредба № 11 от начален етап на основното образование
План за контролната дейност на Виолета Инкьова- директор на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница за учебната 2019/2020 година
План за контролната дейност на заместник-директор по учебната дейност на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница за учебната 2019/2020 година
План за контролната дейност на заместник-директор по учебната дейност на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница за учебната 2019/2020 година
План за контролната дейност на заместник-директор по административно- стопанската дейност на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница за учебната 2019/2020 година
УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (2015- 2020)
А л г о р и т ъ м за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“,  град Дупница
М е х а н и з ъ м за противодействие на тормоза и насилието в СЕУ “Св. Паисий Хилендарски“- град Дупница
Единни училищни правила за противодействие на тормоза и насилието в СЕУ “Св. Паисий Хилендарски“- град Дупница
План на училищен кординационен съвет в СЕУ ,,Св. Паисий Хилендарски”, град Дупница
П р о г р а м а за подкрепа на личностно развитие на учениците в СЕУ ,,Св. Паисий Хилендарски”, град Дупница за учебната   2019/2020 година
Училищна програма за  цялостна организация на  учебния ден  през 2019/2020  учебна година
Програмна система за смесена подготвителна група ( 5- 6 години)
Училищна програма за часовете, които не се водят от учители – специалисти по време на заместване на отсъстващ учител по мярка „Без свободен час“
Система за поощрения и награди на учениците с изявени дарби и постижения в образователната дейност
Програма за работа с родители
Единни училищни правила за справяне с училищния тормоз между учениците в СЕУ “Св. Паисий Хилендарски“ – град Дупница
Харта на клиента
Вътрешни правила за предоставяне на административни услуги в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“
АНКЕТНА КАРТА за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в СЕУ “Св. Паисий Хилендарски“ гр. Дупница
 Училищен учебен план за І а клас
Училищен учебен план за І б клас
Училищен учебен план за І  в клас
Училищен учебен план за І г клас
Училищен учебен план за ІІ а клас
Училищен учебен план за ІІ б клас
Учебен план за ІІ в клас
Училищен учебен план за ІІ г клас
Училищен учебен план за ІІ д клас
Училищен учебен план за V а клас
Училищен учебен план за V б клас
Училищен учебен план за V в клас
Училищен учебен план за V г клас
Училищен учебен план за VІ а клас
Училищен учебен план за VІ б клас
Училищен учебен план за VІ в клас
Училищен учебен план за VІ г клас
Училищен учебен план за VІІІ а клас
Училищен учебен план за VІІІ б клас

Приятели

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • Domain name search and availability check by PCNames.com.
  • Website and logo design contests at DesignContest.net.
  • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.