• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ – УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА
П Р О Г Р А М А ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В СЕУ ,,СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, ГРАД ДУПНИЦА-УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ
П Л А Н за дейностите по безопасност на движението по пътищата за учебната 2019/2020 година
СИСТЕМА ОТ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
Правила за предоставяне на обществена информация по ЗДОИ
Правилник за устройство и дейност на училището за учебната 2020/2021 година
Правила за квалификационна дейност
План за квалификация на педагогическите специалисти в СЕУ „СВ. Паисий Хилендарски“, Дупница през учебната 2020/2021година
Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2019/2020 година
Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд за  2020/2021 учебна година
Етичен кодекс
Мерки за повишаване на качеството на образованието – 2020/2021 г.
Анализ на изпълнението на приетите мерки за повишаване качеството на образованието
Годишен план за учебната 2020/2021 година
План за работа на педагогическия съвет за учебната 2020/2021 година
План за дейността на училищен координационен съвет
за справяне с насилието
Спортен календар за учебната 2019/2020 година
План за честване на важни дати и събития  през учебната 2020/2021 година
Стратегия за развитие на СEУ „Св. Паисий Хилендарски“ за периода 2020-2024 г.
План за действие по Стратегията за развитие на СEУ „Св. Паисий Хилендарски“ за периода 2020-2024 г.
Училищен план за действие през 2017-2018 година в изпълнение на националната програма за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020)
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи  (2020 – 2024)
Училищна  план програма за работа по проект „Училища за здраве в Европа“
Класни стаи за І срок на 2020/2021 учебна година
График за ползване на компютърните кабинети
I срок – учебна 2020/2021 г.
График за консултации и допълнителна работа с учениците от І до   ХІІ клас за учебната 2020/2021 година – І срок
График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация за учебната 2020/2021 година- I срок
График за провеждане на часовете по СИП/ ФУЧ за учебната 2020/2021 година – I срок
График на групите и клубовете по занимания по интереси за учебната 2020/2021 година – І срок
График за провеждане на часовете по БД на учениците от начален етап за учебната 2020/2021 година – І срок
График за провеждане на часовете по по БД на учениците от V до VІІІ клас за учебната 2020/2021 година – І срок
График за писмените работи за учениците  – І срок-2020/2021 г.
График за учебното време
Дневен режим
График за учебните занятия за учебна 2020/2021 година
Система от символи на качествените показатели за определяне степента на постигане на очакваните резултати от обучението на учениците, оценявани по Наредба № 11 от начален етап на основното образование
План за контролната дейност на Виолета Инкьова- директор на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница за учебната 2019/2020 година
План за контролната дейност на заместник-директор по учебната дейност на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница за учебната 2019/2020 година
План за контролната дейност на заместник-директор по учебната дейност на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница за учебната 2019/2020 година
План за контролната дейност на заместник-директор по административно- стопанската дейност на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница за учебната 2019/2020 година
УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (2020- 2025) – УЧЕБНА 2020/2021
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (2020- 2025) – УЧЕБНА 2020/2021
А л г о р и т ъ м за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“,  град Дупница
М е х а н и з ъ м за противодействие на тормоза и насилието в СЕУ “Св. Паисий Хилендарски“- град Дупница
Единни училищни правила за противодействие на тормоза и насилието в СЕУ “Св. Паисий Хилендарски“- град Дупница
План на училищен кординационен съвет в СЕУ ,,Св. Паисий Хилендарски”, град Дупница
Годишен план за  личностно развитие на учениците в СЕУ ,,Св. Паисий Хилендарски”, град Дупница за учебната   2019/2020 година
Училищна програма за  цялостна организация на  учебния ден  през 2020/2021  учебна година
Програмна система за  подготвителна група ( 6 – 7 години)
Училищна програма за часовете, които не се водят от учители – специалисти по време на заместване на отсъстващ учител по мярка „Без свободен час“
Система за поощрения и награди на учениците с изявени дарби и постижения в образователната дейност
Програма за работа с родители
Единни училищни правила за справяне с училищния тормоз между учениците в СЕУ “Св. Паисий Хилендарски“ – град Дупница
Харта на клиента
Вътрешни правила за предоставяне на административни услуги в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“
АНКЕТНА КАРТА за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в СЕУ “Св. Паисий Хилендарски“ гр. Дупница
Училищен учебен план за І а клас
Училищен учебен план за І б клас
Училищен учебен план за І в клас
Училищен учебен план за І г клас
Училищен учебен план за ІІ а клас
Училищен учебен план за ІІ б клас 
Училищен учебен план за ІІ в клас
Училищен учебен план за ІІ г клас
Училищен учебен план за ІІІ а клас
Училищен учебен план за ІІІ б клас
Училищен учебен план за ІІІ в клас
Училищен учебен план за ІІІ г клас
Училищен учебен план за ІV а клас
Училищен учебен план за ІV б клас
Училищен учебен план за ІV в клас
Училищен учебен план за ІV г клас
Училищен учебен план за ІV д клас
Училищен учебен план за V а клас
Училищен учебен план за V б клас
Училищен учебен план за V в клас
Училищен учебен план за V г клас
Училищен учебен план за V д клас
Училищен учебен план за VІ а клас
Училищен учебен план за VІ б клас
Училищен учебен план за VІ в клас
Училищен учебен план за VІ г клас
Училищен учебен план за VІ д клас
Училищен учебен план за VІІ а клас
Училищен учебен план за VІІ б клас
Училищен учебен план за VІІ в клас
Училищен учебен план за VІІ г клас
Училищен учебен план за VІІІ а клас
Училищен учебен план за VІІІ б клас
Училищен учебен план за ІХ а клас
Училищен учебен план за ІХ б клас
Училищен учебен план за Х а клас
Училищен учебен план за Х б клас

Приятели

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • Domain name search and availability check by PCNames.com.
  • Website and logo design contests at DesignContest.net.
  • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.