• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

 

dsc00646 Утвърдени паралелки в 8 клас за област Кюстендил -учебна 2021/2022 година
dsc00646 Информация за приемане на ученици с хронични заболявания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2021/2022 година
dsc00646 График за работата на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2021/2022 година, утвърден със заповед № РД06-131/ 02.04.2021 г. на началника на РУО – Кюстендил
dsc00646 ГРАФИК за дейността на Областната комисия по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на територията на област Кюстендил на места по държавен план-прием за учебната 2021/2022 година
dsc00646 Заповед № РД-06-159/22.04.2021 г. на Началника на РУО за утвърждаване на графиците на комисиите по приемане на учениците в VIII клас
dsc00646 Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности

Приятели

  • https://sites.google.com/site/ouvapcarov/
  • https://www.ouevlogigeorgiev.com
  • https://www.dupnitsa.bg
  • http://gallery.dupnitsa.bg