• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

 

dsc00646 Презентация за приема  в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ за  учебната 2022/2023 година
dsc00646 Обява за приема след основно образование в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ за  учебната 2022/2023 година
dsc00646 Национално външно оценяване 2022 година- процедура за кандидатстване
dsc00646 Утвърден Държавен план-прием за учебната 2022/2023 година
dsc00646 Насочване на учениците
dsc00646 Заявление за насочване на учениците
dsc00646 Заявление за насочване на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домовете за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства-Приложение № 5
dsc00646 И Н Ф О Р М А Ц И Я за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2022/2023 година
dsc00646 ГРАФИК за работата на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2022/2023 година, утвърден със заповед № РД 09-11/04.04.2022 г. на началника на РУО – Кюстендил
dsc00646 ГРАФИК за дейността на Областната комисия по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на територията на област Кюстендил на места по държавен план-прием за учебната 2022/2023 година

Приятели

  • https://sites.google.com/site/ouvapcarov/
  • https://www.ouevlogigeorgiev.com
  • https://www.dupnitsa.bg
  • http://gallery.dupnitsa.bg