• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

 

dsc00646

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
СПРАВКА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
към 09.08.2022 г.

     В СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница има 1 свободно място в паралелката с профил „Чужди езици“, вариант „Испански с английски език“

График за попълване на незаетото място:
Вторник и сряда – приемане на документи
Четвъртък – класиране;
Петък – записване

dsc00646

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

СПРАВКА  СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 03.08.2022 Г.

В Средно езиково училище „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница НЯМА свободни места след III етап на класиране в паралелките профил „Чужди езици“, вариант „Испански с  английски език“ и „Английски с испански език“.

dsc00646 Информация за свободните места в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ след второ класиране и график за участие в трето класиране
dsc00646  ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ НА ВТОРИ ЕТАП ОТ КЛАСИРАНЕ
21 и 22 юли 2022 г.  четвъртък и петък) от 8,00 до 18,00 ч.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Свидетелство за завършено основно образование (оригинал)
2. Заявление за избираеми учебни предмети – по образец на училището
3. Декларация за ползване на личните данни – по образец на училището
ЗАПИСВАНЕТО СТАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С РОДИТЕЛ!
От ръководството
dsc00646 Класирани на втори етап за профил „Чужди езици“ – Английски с испански и профил „Чужди езици“ -Испански с английски
dsc00646  ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВИ ЕТАП ОТ КЛАСИРАНЕ
13, 14 и 15 юли 2022 г. (сряда, четвъртък и петък) от 8,00 до 18,00 ч.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Свидетелство за завършено основно образование (оригинал)
2. Заявление за избираеми учебни предмети – по образец на училището
3. Декларация за ползване на личните данни – по образец на училището
ЗАПИСВАНЕТО СТАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С РОДИТЕЛ!
От ръководството
dsc00646 Профил „Чужди езици“, Английски с испански език-класирани на първи етап
dsc00646 Профил „Чужди езици“,  Испански език с английски-класирани на първи етап
dsc00646 Презентация за приема  в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ за  учебната 2022/2023 година
dsc00646 Обява за приема след основно образование в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ за  учебната 2022/2023 година
dsc00646 Национално външно оценяване 2022 година- процедура за кандидатстване
dsc00646 Утвърден Държавен план-прием за учебната 2022/2023 година
dsc00646 Насочване на учениците
dsc00646 Заявление за насочване на учениците
dsc00646 Заявление за насочване на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домовете за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства-Приложение № 5
dsc00646 И Н Ф О Р М А Ц И Я за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2022/2023 година
dsc00646 ГРАФИК за работата на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2022/2023 година, утвърден със заповед № РД 09-11/04.04.2022 г. на началника на РУО – Кюстендил
dsc00646 ГРАФИК за дейността на Областната комисия по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на територията на област Кюстендил на места по държавен план-прием за учебната 2022/2023 година

Приятели

  • https://sites.google.com/site/ouvapcarov/
  • https://www.ouevlogigeorgiev.com
  • https://www.dupnitsa.bg
  • http://gallery.dupnitsa.bg