• RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtube
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

На 25.08.2023 г., ще се проведе Втори ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2022/2023 година.

На основание чл. 103, ал.1 и 2 от Наредба №11/01.09. 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити на територията на училището се допускат до трима родители или попечители.
Тези от Вас, които имат желание да присъстват на Втори ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2022/2023 година, на 25.08.2023 г., моля да попълнят заявление със свободен текст. Представители на родителите (попечителите, представителите на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) по ал. 1 се определят до 30 дни преди изпитния ден. При наличие на повече от трима желаещи, председателят на училищната зрелостна комисия в присъствието на двама членове на комисията чрез жребий определя лицата, които ще имат право да присъстват като наблюдатели на държавните зрелостни изпити. Представители на родителите НЕ МОГАТ да бъдат:

 1. родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на зрелостници;
 2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;
 3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващо на учебния предмет.

(4) Липсата на обстоятелства по ал. 3 се удостоверява от представителите на родителите с декларацията по образец по чл. 83, ал. 9.

(5) Представителите на родителите нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.

Представителите на родителите имат ПРАВО да присъстват при подготовката на
изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на зрелостниците в сградата, както и на процеса на разкодиране на изпитния вариант, но без да имат достъп до самия изпитен вариант.
Представителите на родителите НЯМАТ ПРАВО на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.

Инструктаж за зрелостника за ДЗИ
З А П О В Е Д № РД09-897/25.04.2023 г. за допълнителни дати за провеждане на ДЗИ – пожелание за учебната 2022/2023 г.
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, На 19, 23, 26, 30 и 31 май 2023 г. ще се проведат държавните зрелостни изпити на учениците от випуск 2023 година. На основание чл. 103, ал.1 и 2 от Наредба №11/01.09. 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Правилата за информационна
сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити на територията на училището се допускат до трима родители или попечители.
Тези от Вас, които имат желание да присъстват на ДЗИ – сесия май /юни 2023 година,
моля да попълнят заявление със свободен текст. Представители на родителите (попечителите, представителите на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) по ал. 1 се определят до 30 дни преди изпитния ден. При наличие на повече от трима желаещи, председателят на училищната зрелостна комисия в присъствието на двама членове на комисията чрез жребий определя лицата, които ще имат право да присъстват като наблюдатели на държавните зрелостни изпити. Представители на родителите НЕ МОГАТ да бъдат:

 1. родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на зрелостници;
 2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;
 3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващо на учебния предмет.

(4) Липсата на обстоятелства по ал. 3 се удостоверява от представителите на родителите с декларацията по образец по чл. 83, ал. 9.

(5) Представителите на родителите нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.

Представителите на родителите имат ПРАВО да присъстват при подготовката на
изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на зрелостниците в сградата, както и на процеса на разкодиране на изпитния вариант, но без да имат достъп до самия изпитен вариант.
Представителите на родителите НЯМАТ ПРАВО на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.

З А П О В Е Д № РД09-4063/30..08.2022 г. за организация и провеждане на ДЗИ за учебната 2022/2023 г.

Приятели

 • https://sites.google.com/site/ouvapcarov/
 • https://www.ouevlogigeorgiev.com
 • https://www.dupnitsa.bg
 • http://gallery.dupnitsa.bg