• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

 

31.08.2017 г.
Договор
25.08.2017 г.
Протокол от заседание на комисия за провеждане на процедура по реда на Глада двадесет и шеста от ЗОП и чл.187 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.3, т. 2 от ЗОП с предмет „ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС НА СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАСКИ“, ДУПНИЦА
14.08.2017 г.
ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА  СРОКА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
04.08.2017 г.
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20 АЛ. 3 ОТ ЗОП
04.08.2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20 АЛ. 3 ОТ ЗОП
04.08.2017 г.

Д Е К Л А Р А Ц И Я ,че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;

04.08.2017 г.
Д Е К Л А Р А Ц И Я за срок на валидност на офертата
04.08.2017 г.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИЯ   за „ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС НА СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, ГР. ДУПНИЦА”
04.08.2017 г.
УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 И ЧЛ. 187 ОТ ЗОП
04.08.2017 г.
ОБРАЗЕЦ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
04.08.2017 г.
ОБРАЗЦИ ЗАКУСКИ
04.08.2017 г.
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР СЪГЛАСИЕ
04.08.2017 г.
ОБРАЗЕЦ ДЕКЛАРАЦИЯ За липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
04.08.2017 г.
ДОГОВОР за „ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС НА СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, ГР. ДУПНИЦА

Приятели

  • https://sites.google.com/site/ouvapcarov/
  • https://www.ouevlogigeorgiev.com
  • https://www.dupnitsa.bg
  • http://gallery.dupnitsa.bg