• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube
А Л Г О Р И Т Ъ М за прилагане на механизъм за действие в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница
П р о г р а м а за предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества
Механизъм за действие и алгоритъм към него  в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище, дейности за повишаване на професионалната подготовка на училищните психолози в тази посока и информационни дейности с цел превенция
Система за прилагане на Механизъм за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище посредством предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества
Мерки и правила за използване на мобилните телефони в СЕУ “Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница
Политики за мрежова и информационна сигурност в Средно езиково училище „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница
План за сигурност в Средно езиково училище „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница
План за действие при възникнали инциденти, свързани с информационната сигурност и кибератаки в Средно езиково училище „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница
Вътрешни правила управление на човешките ресурси
Правила за използване на електронен дневник от педагогическия персонал на СЕУ “Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница
П Л А Н за дейностите по безопасност на движението по пътищата – учебна 2023/2024 година
ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА – учебна 2023/2024 година
СИСТЕМА ОТ МЕРКИ  ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА – учебна 2023/2024 година
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЧАСОВЕТЕ, КОИТО НЕ СЕ ВОДЯТ ОТ УЧИТЕЛИ – СПЕЦИАЛИСТИ ПО ВРЕМЕ НА ЗАМЕСТВАНЕ НА ОТСЪСТВАЩ УЧИТЕЛ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС
Мерки за намаляване отсъствия
Система за поощрения и награди
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ – УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ В СЕУ “СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГРАД ДУПНИЦА- УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В СЕУ ,,СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, ГРАД ДУПНИЦА-УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
Правилник за устройство и дейност на училището за учебната 2023/2024 година
Правила за квалификационна дейност за учебната 2023/2024 година
План за квалификация на педагогическите специалисти в СЕУ „СВ. Паисий Хилендарски“, Дупница през учебната 2023/2024година
Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2023/2024 година
Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд за  2023/2024 учебна година
Етичен кодекс
Мерки за повишаване на качеството на образованието – 2023/2024 г.
Анализ на изпълнението на приетите мерки за повишаване качеството на образованието
Годишен план за учебната 2023/2024 година
План за работа на педагогическия съвет за учебната 2023/2024 година
План за дейността на училищен координационен съвет  – учебна 2023/2024 година
Спортен календар за учебната 2023/2024 година
План за честване на важни дати и събития  през учебната 2023/2024 година
Стратегия за развитие на СEУ „Св. Паисий Хилендарски“ за периода 2023-2028 г.
План за действие по Стратегията за развитие на СEУ „Св. Паисий Хилендарски“ за периода 2023-2028 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи  (2020 – 2024)
Програма за работа с родителите
Класни стаи за ІI срок на 2023/2024 учебна година
График за консултации и допълнителна работа с учениците от І до ХІІ клас за учебната 2023/2024 година – II срок
График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация за учебната 2023/2024 година- II срок
График за провеждане на часовете по БД на учениците от начален етап за учебната 2023/2024 година – ІI срок
График за провеждане на часовете по по БД на учениците от V до VІІІ клас за учебната 2023/2024 година – ІI срок
График за писмените работи за учениците от 2 до 12 клас  – II срок-2023/2024 г.
График на провеждане на часовете по ИТ и КМИТ в компютърните кабинети през учебна 2023/2024 г. – ІI срок
График за ДЕЖУРСТВО за ІI срок на учебната 2023/2024 година
График за учебното време
Дневен режим на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ за учебната 2023/2024 година
График за учебните занятия за учебна 2023/2024 година
Система от символи на качествените показатели за определяне степента на постигане на очакваните резултати от обучението на учениците, оценявани по Наредба № 11 от начален етап на основното образование
УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (2020- 2025)
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (2020- 2025)
А л г о р и т ъ м за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“,  град Дупница
М Е Х А Н И З Ъ М ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В СЕУ “СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“- ГРАД ДУПНИЦА-2023/2024 ГОДИНА
План за превенция и интервенция  на тормоза и насилието в СЕУ “Св. Паисий Хилендарски“- град Дупница -2023/2024 година
Единни училищни правила за противодействие на тормоза и насилието в СЕУ “Св. Паисий Хилендарски“- град Дупница-2023/2024 година
Училищна програма за целодневна организация на учебния процес
Програмна система за  четвърта възрастова група ( 6 – 7 години)
Училищен учебен план за І а клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за І б клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за І в клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за І г клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за ІІ а клас -2023/2024 г.
Училищен учебен план за ІІ б клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за ІІ в клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за ІІ г клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за ІІІ а клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за ІІІ б клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за ІІІ в клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за ІII г клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за ІV а клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за ІV б клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за ІV в клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за V а клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за V б клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за V в клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за V г клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за VІ а клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за VІ б клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за VІ в клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за VІ г клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за VІІ а клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за VІІ б клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за VІІ в клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за VІІ г клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за VІІІ а клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за VІІІ б клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за ІХ а клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за ІХ б клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за Х а клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за Х б клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за ХІ а клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за ХІ б клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за ХІI а клас-2023/2024 г.
Училищен учебен план за ХІI б клас-2023/2024 г.

Приятели

  • https://sites.google.com/site/ouvapcarov/
  • https://www.ouevlogigeorgiev.com
  • https://www.dupnitsa.bg
  • http://gallery.dupnitsa.bg