• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube
Политики за мрежова и информационна сигурност в Средно езиково училище „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница
План за сигурност в Средно езиково училище „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница
План за действие при възникнали инциденти, свързани с информационната сигурност и кибератаки в Средно езиково училище „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница
Вътрешни правила управление на човешките ресурси
П Л А Н за дейностите по безопасност на движението по пътищата – учебна 2022/2023 година
ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА – учебна 2022/2023 година
СИСТЕМА ОТ МЕРКИ  ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА – учебна 2022/2023 година
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЧАСОВЕТЕ, КОИТО НЕ СЕ ВОДЯТ ОТ УЧИТЕЛИ – СПЕЦИАЛИСТИ ПО ВРЕМЕ НА ЗАМЕСТВАНЕ НА ОТСЪСТВАЩ УЧИТЕЛ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС
Мерки за намаляване отсъствия
Система за поощрения и награди
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ – УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ В СЕУ “СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГРАД ДУПНИЦА- УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В СЕУ ,,СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, ГРАД ДУПНИЦА-УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
Правилник за устройство и дейност на училището за учебната 2022/2023 година
Правила за квалификационна дейност
План за квалификация на педагогическите специалисти в СЕУ „СВ. Паисий Хилендарски“, Дупница през учебната 2022/2023година
Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2022/2023 година
Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд за  2022/2023 учебна година
Етичен кодекс
Мерки за повишаване на качеството на образованието – 2022/2023 г.
Анализ на изпълнението на приетите мерки за повишаване качеството на образованието
Годишен план за учебната 2022/2023 година
План за работа на педагогическия съвет за учебната 2022/2023 година
План за дейността на училищен координационен съвет за справяне с насилието – учебна 2022/2023 година
Спортен календар за учебната 2022/2023 година
План за честване на важни дати и събития  през учебната 2022/2023 година
Стратегия за развитие на СEУ „Св. Паисий Хилендарски“ за периода 2020-2024 г.
План за действие по Стратегията за развитие на СEУ „Св. Паисий Хилендарски“ за периода 2020-2024 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи  (2020 – 2024)
Класни стаи за ІI срок на 2022/2023 учебна година
График за консултации и допълнителна работа с учениците от І до   ХІІ клас за учебната 2022/2023 година – ІI срок
График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация за учебната 2022/2023 година- II срок
График за провеждане на часовете по СИП/ ФУЧ за учебната 2022/2023 година – II срок
График за провеждане на часовете по БД на учениците от начален етап за учебната 2022/2023 година – ІI срок
График за провеждане на часовете по по БД на учениците от V до VІІІ клас за учебната 2022/2023 година – ІI срок
График за писмените работи за учениците ат 2 до 12 клас  – II срок-2022/2023 г.
График на провеждане на часовете по ИТ и КМИТ в компютърните кабинети през учебна 2022/2023 г. – ІІ срок
График за ДЕЖУРСТВО за ІI срок на учебната 2022/2023 година
График за учебното време
Дневен режим на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ за учебната 2022/2023 година
График за учебните занятия за учебна 2022/2023 година
Система от символи на качествените показатели за определяне степента на постигане на очакваните резултати от обучението на учениците, оценявани по Наредба № 11 от начален етап на основното образование
УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (2020- 2025)
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (2020- 2025)
А л г о р и т ъ м за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“,  град Дупница-2022/2023 година
М Е Х А Н И З Ъ М ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В СЕУ “СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“- ГРАД ДУПНИЦА-2022/2023 ГОДИНА
План за превенция и интервенция  на тормоза и насилието в СЕУ “Св. Паисий Хилендарски“- град Дупница -2022/2023 година
Единни училищни правила за противодействие на тормоза и насилието в СЕУ “Св. Паисий Хилендарски“- град Дупница-2022/2023 година
План на училищен коoрдинационен съвет в СЕУ ,,Св. Паисий Хилендарски”
Програмна система за  подготвителна група ( 6 – 7 години)
Училищен учебен план за І а клас
Училищен учебен план за І б клас
Училищен учебен план за І в клас
Училищен учебен план за І г клас
Училищен учебен план за ІІ а клас 
Училищен учебен план за ІІ б клас
Училищен учебен план за ІІ в клас
Училищен учебен план за ІІІ а клас
Училищен учебен план за ІІІ б клас
Училищен учебен план за ІІІ в клас
Училищен учебен план за ІV а клас
Училищен учебен план за ІV б клас
Училищен учебен план за ІV в клас
Училищен учебен план за ІV г клас
Училищен учебен план за V а клас
Училищен учебен план за V б клас
Училищен учебен план за V в клас
Училищен учебен план за V г клас
Училищен учебен план за VІ а клас
Училищен учебен план за VІ б клас
Училищен учебен план за VІ в клас
Училищен учебен план за VІ г клас
Училищен учебен план за VІІ а клас
Училищен учебен план за VІІ б клас
Училищен учебен план за VІІ в клас
Училищен учебен план за VІІ г клас
Училищен учебен план за VІІ д клас
Училищен учебен план за VІІІ а клас
Училищен учебен план за VІІІ б клас
Училищен учебен план за ІХ а клас
Училищен учебен план за ІХ б клас
Училищен учебен план за Х а клас
Училищен учебен план за Х б клас
Училищен учебен план за ХІ а клас
Училищен учебен план за ХІ б клас
Училищен учебен план за ХІI а клас
Училищен учебен план за ХІI б клас

Приятели

  • https://sites.google.com/site/ouvapcarov/
  • https://www.ouevlogigeorgiev.com
  • https://www.dupnitsa.bg
  • http://gallery.dupnitsa.bg